صافی کف پای بزرگسالان اکتسابی

سیب یا بد عملکردی تاندون تیبیال خلفی که در ناحیه پشت ساق وجود دارد (PTTD) منجر به صافی کف پای اکتسابی در بزرگسالان می شود که همراه با ازبین رفتن قوس کف پا شده و باعث درد در پاها، اندام تحتانی و ساق پا و کمردرد و... می شود.

صافی کف پای بزرگسالان اکتسابی

صافی کف پای بزرگسالان اکتسابی

صافی کف پای بزرگسالان اکتسابی آسیب یا بد عملکردی تاندون تیبیال خلفی صافی کف پای درد در پاها، اندام تحتانی و ساق پا کفی طبی  سخت کفش محکم و ساق دار طبی  دفورمیتی شدید صافی کف پای بزرگسالان اکتسابی

علت

 آسیب یا بد عملکردی تاندون تیبیال خلفی که در ناحیه پشت ساق وجود دارد (PTTD) منجر به صافی کف پای اکتسابی در بزرگسالان می شود که همراه با ازبین رفتن قوس کف پا شده و باعث درد در پاها، اندام تحتانی و ساق پا و کمردرد و... می شود.

 

PTTD / AAFFصافی کف پای بزرگسالان اکتسابی آسیب یا بد عملکردی تاندون تیبیال خلفی صافی کف پای درد در پاها، اندام تحتانی و ساق پا کفی طبی  سخت کفش محکم و ساق دار طبی  دفورمیتی شدید درمان

حتی الامکان باید با استفاده از یک کفی طبی سخت ، مشکل را حل نمود . استفاده از کفی طبی سخت بسیار تاثیر گذار است و اغلب باعث حل مشکل می شود . بهتر است بیمار از یک کفش محکم و ساق دار طبی  در کنار کفی طبی ساخته شده استفاده نماید .

 

در مواردی که عارضه بسیار آزاردهنده بود یا همراه با دفورمیتی شدید باشد می توان از رو ش های جراحی استفاده نمود.